AKTUELLT 2001-11-23
SSI:s
RÅDGIVNING OM
STRÅLNING GER
ANLEDNING TILL
STOR ORO

Om man uppsöker Statens Strålskyddsinstitut så kan man läsa en mängd brev från oroliga privatpersoner och företag. som ställer frågor om strålningen i samhället. Jag har läst igenom ett antal av de som handlar om mikrovågsstrålning fram för allt från mobiltelefoni. Så gott som rakt över ger SSI beskedet att varje form av oro är obefogad. SSI ställer ut en ofarlighetsgaranti.

  Man gör det trots att institutet inte har någon egen forskningskompetens om strålningens påverkan på människor, trots att de inte har någon egen medicinsk kompetens och vilseför systematiskt människor som har huvudvärk och andra neurologiska besvär eftersom SSI i praktiken syftar på "gränsvärden" som är uppsatta att förhindra skadlig upphettning, och som sällan överskrids.. Men det upplyser inte SSI om och delar därför ibland ut förnumstiga råd om att uppsöka husläkare för den "obegripliga" åkomma som brevskrivarna anför.

  Det finns andra synsätt än SSI:s. Försvarets forskningsanstalt har en egen forskning. Där är ingångarna andra: "Levande materia är i allmänhet genom naturligt urval anpassad att nätt och jämt tolerera sin normala strålningsmiljö…Att en ändring av denna strålningsmiljö kan få kraftiga konsekvenser har upprepade gånger belysts." (Ur FoA-rapport 3, 1974 av PE Ljung),

  För något år sedan arrangerade Rådet för arbetslivsforskning en "hearing" om elöverkänslighet, och man bad folk om att skicka in brev om sin situation och sina besvär. Det var förstås en överloppsgärning. Om man uppsöker SSI, Elsäkerhetsverket och Socialstyrelsen så finns det högvis med brev, inte sällan från desperata människor, som beskriver sin situation. Men till vilken nytta? Myndigheterna lägger breven till handlingarna - och skriver ett kort och lugnande svar i bästa fall. (Rådet för arbetslivsforskning la alla breven i en stor kartong och skickade sedan iväg den till Mona Sahlins sekreterare. Där ligger det nog fortfarande i en oordnad hög…)

  Av de många brev som finns på SSI har jag, slumpvis, valt ut fem. De finns nedan med en del kommentarer från undertecknad.

JAN ÅBERG

 
1. BEHANDLAD SOM EN IDIOT.

Ur brev till SSI 990603 från Anette Bergman

"För ett år sedan var jag till er… hos en person som jag nu inte minns namnet på. Mitt ärende gällde radiovågor och mikrovågor i min hemmiljö, jag har under en tid blivit väldigt dålig i mitt hem med omnejd… Den person jag träffade var mycket nedlåtande och betraktade mig mer eller mindre som en idiot…nu vill jag ha garantier för att denna (hem-)miljö är helt ofarlig för mig att vistas i…jag vill ha klart med den instans man först vänder sig till nämligen ett institut för strålskydd. Jag är också orolig för min dotter som är tio år och hur denna strålning kan påverka henne. "

(Sedan följer en uppräkning av ett antal neurologiska symtom som Anette har, hon beskriver också hur de minskar då hon beger sig till lägre höjder än den där hennes hus är beläget.) Anette Bergmans brev är 5 sidor långt och välformulerat rakt igenom.

SSI:s svar/Gösta Jonsson (990811) är mycket kort:

"Beklagar om du känt dig illa behandlad vid din tidigare kontakt med SSI. Att det blev så kan ha att göra med att frågor som du tog upp ligger utanför våra vanliga arbetsuppgifter."

Sedan hänvisar SSI Anette Bergman till kommunens miljönämnd och till sjukvården.


2. VI FÖRÄLDRAR KAN VARA HELT LUGNA

Ur korrespondens mellan redaktionen vid Vi Föräldrar och SSI maj -00, föranlett av att en orolig pappa till tidningen har ställt frågor om risker, eventuellt leukemi, för mycket små barn vid närhet till strålning från ledningar och elapparater, och speciellt då elektroniska "barnvakter". Tidningen gör ett utkast till artikel och rådfrågar SSI/Gösta Jonsson. Ordet "magnetstrålningen" när det gäller den elektroniska barnvakten föreslår han ska strykas för att i stället ersättas med ordet "magnetfälten". I ett tidigare brev (000412) angav han dock följande faktatext som lämplig:

"Sändarenheten (den som befinner sig i omedelbar närhet av barnet (min anm. JÅ) avger en radiofrekvent strålning med frekvensen 27 MHz… Man bör inte… placera sändaren närmare än 15-20 cm."

Tidningen strök ordet strålning fast ökade i stället på det föreslagna minimiavståndet med det tredubbla, till en halv meter. Men något råd om att tidningen borde avråda helt om att installera apparater med en sådan här högfrekvens i barnkammare, gav alltså inte SSI. Institutet gick på riktvärden som är baserade på rena uppvärmningsskador men som påverkar stora delar av hjärnan hos mycket små barn utan att nämnvärd upphettning uppstår. Dessutom finns ingen forskning som direkt har studerat de elektroniska barnvakterna. (I dag rekommenderar TCO att stråldosen från mobiltelefoner, SAR-värdet, halveras mot det som tillämpas i Sverige. Vad säger Strålskyddsinstitutet? Inget så vitt jag vet.)

3. INGEN ANLEDNING TILL ORO FÖR FOSTRET

E-postbrev från Carina (000307) till SSI om strålning och graviditet. Hon frågar om fyra olika situationer, och SSI/Anders Glansholm (sektionschef) svarar så här:

"1) Det finns säkert massor av saker som bör undvikas när man är gravid, till exempel rökning och allt för mycket alkohol… Om det är nödvändigt att röntgas under graviditeten… så kan man skydda bukregionen;

2) Det finns inga som helst vetenskapliga belägg för att vare sig flygning eller tågåkning skall vara skadligt för det blivande barnet;

3) För allt man vet är mobiltelefonen OK för barnet;

4) Bärbar dator… Det finns inga belägg för att sådana skulle vara skadliga för barnet. Du behöver inte vara rädd för dina kollegors datorer. " (Carina beskriver i brevet att hon har sju datorer tätt omkring sig på arbetsplatsen!)

Glansholm använder här termen "inga belägg" närmast som en synonym till RISKFRITT, allt är O.K. , trots att (undantaget är röntgen, av uppenbara skäl) försiktighetsprincipen i ett osäkert forskningsläge säger något helt annat - inte ens en liten brasklapp om den växande forskningen om möjlig påverkan under riktvärdena bör inge sådana reservationer. Det finns ju också massor av andra saker, som rökning och alkohol att se upp med vid graviditeten!

Carinas uppgift om att hon har inte mindre än sju datorer kring sig kan vara alarmerande, beroende på hur nära de är. Den totala stråldosen som hon utsätts för ökar för varje apparat som hon exponeras för. Glansholm ger ingen kommentar alls till det.

4. MIKROVÅGSSTRÅLNING FRÅN MASTER ÄR "OERHÖRT" SVAG

Brev från T Lindkvist till SSI (000503):

"Jag vet att jag känner mikrovågsstrålningen från basstationer. Jag får ett ökat öronsus, huvudvärk, stickningar i händer och fötter. Detta leder till koncentrationssvårigheter och sömnproblem… Jag har nu bytt arbetsrum längre ner och med fler väggar mellan mig och masten. Detta hjälper mycket … I huvud och öron styrs nervsignalerna av svaga elektriska strömmar. Är det orimligt att anta att mikrovågorna når dessa och här avger sin energi?"

SSI/Gösta Jonsson, svarar:

"Utstrålningen från en basstation, 200-250 meter upp ger oerhört låga fältstyrkor från basstationen. Att denna i strålskyddssammanhang oerhört svaga mikrovågsstrålning skulle vara orsaken till dina besvär förefaller vara helt uteslutet. Det kanske finns medicinska orsaker till dina besvär som kräver behandling. Jag vill därför rekommendera dig att snarast ta kontakt med din husläkare och begära att få utrett orsaken till dina symptom."

Jonsson "utesluter" alltså besvär som kan tänkas uppstå vid den gräns som SSI utgår från som riktvärde för FARLIG UPPVÄRMNING av vävnader. Han gör alltså som kollegan Glansholm ovan - desavouerar all forskning som talar för att effekter på nervsystemet KAN uppstå många tusentals gånger under de där riktvärdena, "uteslutet" säger Jonsson.

Jonsson använder också ordet oerhört svag strålning från masten två gånger. I förhållande till vad? Till huvudvärken, eller till frånvaron av svedda kinder? Den intressanta uppgiften om att Torbjörn känner sig mycket bättre på en annan plats i huset kommenterar han inte alls (jämför brev 1, Anette Bergman som säger samma sak och heller inte får någon kommentar om det - men väl en rekommendation om läkarbesök hon också!)

5. STRÅLNING FRÅN BLÅTANDSTEKNIK ANGÅR INTE SSI

Brev från högskolan (000721) till Gösta Jonsson, SSI:

"Vi ska inleda ett samarbete mellan Högskolan i Karlskrona/Ronneby och Blekinge Länssjukhus. Detta samarbete kommer att handla om hur Bluetooth-tekniken kan komma att underlätta arbetet i sjukvården. Tanken är att vi ska driva ett projekt där en Bluetooth-applikation används i sjukhusmiljön. Kan du svara på om man kommer att få använda Bluetooth-produkter på sjukhus?"

Jonsson svarar (000814):

"Tack för mejlet. Tyvärr har jag inget svar att ge på er fråga om Bluetooth kommer att få användas på sjukhus. Det är ju i första hand ett EMC-problem, dvs finns risk för störning av medicinsk utrustning, inte ett strålskyddsproblem. Kanske frågan tas upp på Bluetooths webbsite."

Alltså. Den supersnabba signalöverföringen i blåtandssystem ligger helt utanför SSI:s tillsynsområde, den är i första hand ett tekniskt störproblem för elingenjörerna, menar Gösta Jonsson och hänvisar högskolan tillbaka till tillverkningsindustrin. Denna inställning är intressant att jämföra t.ex. med FoA:s : ("Alla material absorberar strålning, i högre eller lägre grad. Absorptionen är frekvensberoende…de inducerade strukturförändringarna (i kroppens celler) blir mindre genomgripande vid lägre frekvenser än högre." (ur samma angivna FoA-rapport som under punkt 3 frågan om inverkan på foster)

Varför friskriver SSI "värstingar" inom den nya supersnabba tekniken från strålskydd i Sverige? Är det tillverkarna själva som ska utföra den tillsynen?

Avslutningsvis. Enligt produktansvarslagen och produktsäkerhetslagen har tillverkare av apparater och system ett strikt skadeansvar om en produkt skadar människor - om det vid tillfället finns en känd kunskap om en skada kan inträffa. Sådan kunskap finns idag, även om det inte finns vetenskaplig konsensus, dvs att de flesta forskarna med säkerhet kan uttala sig så än. SSI går långt åt andra hållet när de utfärdar ofarlighetsgarantier. Det betyder att de i högsta grad bör bli en svarande vid kommande skadeståndsprocesser. De som skulle ha slagit larm höll i stället locket på i det längsta!

 


Ad delivered by Hi-exchange
 

Mer att läsa:

Medicinsk forskning

"Fusk och forskning"

Säljes KUNDANPASSAD FORSKNING

 

 


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/