AKTUELL satir
 
AMALGAMSTUDIE GER NYA GREPP I VÅRDEN

Som Gr-nk-p-ngs V-ck-bl-d härförleden kunde rapportera, har en ny studie, som utfördes för 10 år sedan, givit ett högst oväntat resultat. Har ju nämligen forskarna bakom studien, tandläkaren Helwriqgat Satmara och medicinprofessorn Ben L Clantgosse (och deras medarbetare) funnit, att ju fler amalgamfyllningar man har, desto bättre mår man, och har forskarna i icke mindre än ett tvåtal undersökningar av samma karaktär fått identiska (samma) resultat. Anser man således resultaten vara väl styrkta och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 
Ågår det till följd härav i största hemlighet en smått gigantisk om-, ny- och tillbyggnad å Grönköpings Universitets Sjukhus (GRUS) i akt och mening låta vården fullt ut dra praktisk nytta av de nya rönen, och avser man inom ett par månader börja ta de nya lokalerna i bruk. Kan emellertid Gr-nk-p-ngs V-ck-bl-d redan nu (genom omständigheter, vilka vi av nog så privata skäl icke här vilja gå närmare in å) avslöja, vad som väntar Grönköpings innevånare, när projektet väl är fullbordat.

- Rör det sig icke stort mindre om annat än en veritabel revolution inom vården, säger vår sageskvinna, tillförordnade projektledarsamordnaradministratösen Iréne d'Esperation (som önskar vara anonym - något, som denne reporter givetvis respekterar). Ser vi, under vår rundvandring å GRUS-området, hurusom man överallt är i full färd med att installera tandläkarstolar i såväl var som varannan lokal, och framgår det av vår cicerons redogörelse, det huvudvikten vad avser vård i det nya systemet kommer att läggas vid att ge patienterna fler amalgamfyllningar. Kommer man emellertid att också nyttiggöra rön, som tillkommit genom annan odontologisk forskning. Har nämligen förre hänvisningstandläkaren N B C Löjkork kunnat visa, det patienters hälsa förbättras vid amalgamsanering å grund av s. k. placeboeffekt, emedan tandläkare, av tillgänglig vetenskaplig litteratur att döma, är oerhört mycket skickligare än medicinare när det gäller frammana denna effekt. Kommer således de patienter, som icke tillfriskna helt efter att de ha fått ett stort antal nya amalgamfyllningar, remitteras till Löjkork för hel eller partiell amalgamsanering och placebobehandling.

Fullt utbyggt kommer det nya vårdsystemet också, för diagnostiska ändamål, utnyttja resultaten av ett projekt, som å initiativ av grönköpingstandläkaren Heyy Guden startades å Kosteröarna år 1986, och samma år presenterades i Gr-nk-p-ngs V-ck-bl-d under rubriken "Kosterborna ska gapa sig friskare". Projektet, som går under namnet "Nya Kostervalsen", går ut å, det genom fotografering av patienternas munslemhinna följa dessas förändringar i hälsotillståndet och därigenom möjliggöra ställandet av diagnos. Kommer sålunda denna metod att bli den helt dominerande metoden för diagnostik vid GRUS.

Medför det nya systemet nog så betydande strukturella ingrepp å såväl det lokala planet som organisatoriskt. Kommer således en rad nya avdelningar se dagens ljus å GRUS, och skall man redan från början inrätta avdelningar för såväl oral gynekologi som oral plastikkirurgi. Avser man, att vid den senare initialt (i början) mest inrikta sig å operationer med syfte att permanent tysta kritiken mot det nya systemet, och kan man ävenledes tänka sig genomföra en eller annan lobotomi å särskilt envetna motståndare.

  Avser man sedermera utöka verksamheten med avdelningar för oral ortopedi, oral oftalmiatrik, oral pediatrik, oral geriatri, oral neurologi, oral dermatologi och oral psykiatri, den senare genom utvidgning av den redan nu existerande institutionen för notorisk bettpsykiatri.

  Kommer sålunda odontologin härigenom tillföras en rad nya, omfattande specialiteter, vilket i icke ringa grad kan tänkas ge odontologin en nog så åtagligt förhöjd status. Har nämligen kritiska röster tidigare åpekat, det odontologin inom sitt snävt begränsade fysiska intresseområde, munhålan, åstadkommit nästan lika många specialiteter som medicinen har för hela kroppen, och skulle denna krympning av lärostoffets omfång vara betingat av en nödvändig anpassning till lärostolsinnehavarnas begränsade intellektuella kapacitet. Är detta infama åstående givetvis intet annat än elakt förtal, även om det rymmer en nog så betydande myckenhet av sanning.

Avser man vidare anordna en speciell snabbfortbildning i form av en tredagarskurs i amalgamteknik för läkarna, i takt med att verksamheten utvidgas.

Finns det ävenledes planer å, att implantera amalgam direkt i benvävnad, t.ex. i skallbenet å nyfödda, i lårbenen å åldringar (för att förebygga lårbensfrakturer eller för att fixera benet vid redan inträffad sådan fraktur), då s.m.s. något så futilt som brist å tänder icke får lägga hinder i vägen då det gäller patienternas möjlighet att komma i åtnjutande av amalgamets välsignelse.

Å vår fråga, om inte den sålunda starkt ökade amalgamanvändningen kommer att ge problem med ökad spridning av kvicksilver vid kremering i framtiden, få vi till svar en blåögd blick ur blå ögon. -Den dagen, den sorgen, säger vår ciceron med ett tappert leende. -Nu gäller det i första hand människors hälsa.

Avslutningsvis kunna vi meddela, det man, till yttermera visso, avser starta en liten hälsokostbutik inom GRUS' område, där man avser saluföra bl. a. müsli baserat å kvicksilverbetat utsäde och således därigenom ytterligare nyttja kvicksilvrets hälsobringande effekter till patienternas fromma.

© 2001-05-03  Ulf Strömberg

 


(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

Läs mer om placebo

Är placebotänkandet evidensbaserat? (PDF) [Läkartidningen . Nr 35 . 2002]

Kan placebo påverka hälsan? [SBU - Vetenskap & Praxis 3-4 2000]

Placebo - en medicinhistorisk illusion? [Tandläkartidningen NR 12 1998]


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/