AKTUELLT 2001-09-03  
Amalgam i barntandvården

Att amalgam fortfarande används på barn och gravida, trots varningar för att det kan skada både foster och barns utveckling, har föranlett en interpellation från miljöpartiet till hälso och sjukvårdsstyrelsens ordförande i Västra Götaland.

Interpellationen behandlas och debatteras vid regionfullmäktiges sammanträde i morgon tisdag 4 september och kan höras via närradiostationerna i Västra Götalands Regionen. Fullmäktigesammanträdet börjar klockan 13.00.

Från tandläkarhåll vill man negligera problemet med motiveringen att det berör så få barn. Men spelar det någon roll? Om ett enda barn skadas är det ett barn för mycket. Har man räknat på de stora kostnader samhället får för endast ett handikappat barn?

INTERPELLATION

Till Hälso och sjukvårdsstyrelsens ordförande

Kvicksilver är ett av de giftigaste ämnen vi känner till. Många är de forskningsrapporter som visar på kvicksilvrets skadeverkningar. Många människor har egna erfarenheter av att ha blivit sjuka av sina amalgamplomber. Fortfarande är det inte förbjudet att laga tänder med amalgam. Gravida och ammande kvinnor får råd att inte äta viss fisk som innehåller mycket kvicksilver, men de kan fortfarande få sina tänder lagade med amalgam. Läckande kvicksilver kan gå över från moderkaka och bröstmjölk till fostret/barnet och påverka dess känsliga nervsystem. Detta kan leda till bestående skador som bland annat kan leda till inlärningssvårigheter.

Sedan 1995 är det inte längre tillåtet att laga barns tänder med amalgam. Undantag finns dock. Amalgam får fortfarande användas på svårbehandlade barn. Svårbehandlade barn kan vara handikappade barn, tandvårdsrädda barn, invandrarbarn med flera. Många är redan belastade av de problem de har och bör naturligtvis inte utsättas för ännu fler påfrestningar! Det är tandläkarna själva som har begärt och fått undantag från förbudet. Nu är det hög tid att ändra på detta! Vi kan själva bestämma hur vi vill ha det i vår region.

Jag vill med detta ställa följande frågor till Hälso och sjukvårdsstyrelsens ordförande Eva Eriksson:

- I vilken omfattning lagar man barns tänder med amalgam i vår region?

- Har någon uppföljning gjorts av hur det påverkar dessa barns hälsa?

- Är du beredd att medverka till att amalgamförbudet ska komma att gälla ALLA barn?

- Är du beredd att medverka till att förbjuda att gravida och ammande kvinnors tänder lagas med amalgam?

Floda den 21/8- 01

Gunnel Adler (mp)

 

 


Ad delivered by Hi-exchange
 

Mer att läsa

Här några citat ur Miljömedicinsk riskanalys Maths Berlin som du bör läsa.

"Tillgängliga fakta ger inte stöd för att avfärda risken, och man måste fråga sig hur stor del av utvecklingsstörda barn i Sverige som kan vara orsakade av kvicksilverexponering från amalgam. "

"Risken för att hjärnans utveckling under fosterstadiet och tidig barnaålder kan hämmas av kvicksilverexponering från moderns amalgam eller egna amalgamfyllningar, är betydligt allvarligare. Riskens storlek kan med nuvarande kunskapsläge inte uppskattas men kan inte avfärdas. Förutom humanitära och etiska aspekter på denna risk, vilka här inte kommenteras, kan denna risk innebära stora kostnader för samhället i form av ökade sociala kostnader för förskolor, skolor, social assistans och kostnader för sociala störningar såsom kriminalitet och drogmissbruk. "

"En begränsning bör i första hand riktas mot barn under 6 år, flickor och kvinnor i fertil ålder. Härigenom kan man eliminera risken för hämning, av hjärnas utveckling"

"...... vilket är den koncentrationsnivån man finner hos nyfödda barn till amalgambärande mödrar ..."

 
"Bemötande och omhändertagande av tandvårdsskadade" i Västra Götalandsregionen

 

 


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/