AKTUELLT

Riksdagsmotioner 2000/2001

Ett antal motioner, om kvicksilver och amalgam har kommit in, här finns nu några kort klipp ur dessa samt länkar till hela motionstexterna.

  • "Oberoende amalgamutredning"
  • "utredning för att utreda amalgamets negativa effekter på hälsan samt eventuella behandlingar."
  • "att avvecklingen av kvicksilverhaltigt amalgam måste fullföljas."
  • "förbud mot kvicksilver som konserveringsmedel i läkemedel och vacciner."
  • "att kvicksilver i vaccin till sällskapsdjur skall förbjudas."
  • "förbud att använda titandioxid som färgtillsats i läkemedel."
  • "utreda användningen av andra färgämnen och läkemedelstillsatser i läkemedel."
  • "EU och amalgamfrågan"

Risker

"Kvicksilver är riskabelt oavsett mängd. I högre doser ses klassiska eller erkända gifteffekter. Vid lägre doser kan immunologisk påverkan och/eller överkänslighetsreaktioner ses hos vissa individer. WHO har konstaterat att det inte finns någon säker nedre gräns för immunologiska effekter. Erfarenhet finns från klinisk praxis att både thiomersal och fenylkvicksilver kan ge upphov till både lokala och allmänna reaktioner i kroppen. Trots dessa kunskaper används fortfarande flera kvicksilverföreningar som konserveringsmedel i medicinska preparat."

EU

"Sverige bör nu under sitt ordförandeskap för EU även föra upp amalgamfrågan på dagordningen och söka få fram ett samförstånd mellan länderna om ett generellt förbud eller få fram ett undantag för Sverige så att det blir möjligt att förbjuda amalgam som tandfyllnadsmaterial."

Patienter får inte hjälp

"Enligt redan tagna beslut i riksdagen har patienter med sjukdom orsakad av amalgam rätt till tandvård (t ex amalgamsanering) med full ersättning. Mycket tyder på att denna rättighet inte omsatts i praktiska möjligheter för dessa patienter."

"Samtidigt som forskningen visat att kvicksilver och kvicksilverföreningar har skadlig effekt på människor oavsett dos, rapporteras det än i dag om människor som drabbats av reaktioner som av allt att döma härrör från tungmetaller, men som i mötet med läkare känner sig kränkta och nonchalerade efter att ha redovisat sina farhågor."

Misslyckad kvicksilveravveckling

"Med anledning av det ovan nämnda bör en utredning tillsättas för att söka fastställa varför avvecklingplanen misslyckats och hur det vidare arbetet med att reducera kvicksilvret skall bedrivas."

"Titandioxid som färgtillsats"

"Titandioxid (E 171) används som färgpigment i matvaror, kosmetika, dentala material och läkemedel. Det är mycket vanligt att mediciner innehåller titandioxid. Detta anses av hävd vara ofarligt. Vid förfrågan hos Läkemedelsverket om vilken dokumentation som finns när det gäller bedömningen av titandioxidens eventuella effekter på människan har svaret blivit att det inte ställts några krav på läkemedelstillverkarna om detta eftersom titandioxid är godkänd som livsmedelstillsats.

Livsmedelsverket har inte heller kunnat visa någon tillfredsställande toxikologisk och/eller immunologisk bedömning av titandioxid. Man hänvisar där till djurförsök från 20-, 50- och 60-talet. På senare år har det emellertid kommit rapporter om överkänslighetsreaktioner för titan och titanföreningar. I en uppsats i Drug Information Journal har titanets och titandioxidens påstådda ofarlighet ifrågasatts. Sökning i databaserna Medline och Toxline gav ett flertal publikationer som visar att titan och titanföreningar kan ha biologiska effekter. Titan är en s.k. övergångsmetall som lätt avger elektroner. Det är allmänt känt att metaller kan ge upphov till olika immunologiska reaktioner. En metall som är dåligt dokumenterad när det gäller toxiska och immunologiska effekter och som bara har som syfte att ge vit färg åt produkten borde försvinna i enlighet med försiktighetsprincipen. Det bör ges regeringen till känna."

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Här hittar du motionerna:

Kvicksilver och kvicksilverföreningar i vården 2000/01:So254

Oberoende amalgamutredning 2000/01:So280

Tillsatser i läkemedel och vacciner 2000/01:So309

Amalgam 2000/01:MJ763

Amalgam och EU 2000/01:MJ754

Kvicksilver 2000/01:MJ750

Kvicksilver i vaccin 2000/01:MJ501

Vi har tidigare här visat vad titan kan ställa till:

Varning för titan

I Människan eller staten tas ett rättsfall upp, där en patient fick mycket allvarliga biverkningar av titan.


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/